Facebook Twitter
vthought.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 8

Nụ Cười Và Thế Giới Mỉm Cười Với Bạn

Đăng trên Tháng Bảy 2, 2021 bởi James Simmons
Hầu hết chúng ta có khu vực ảnh hưởng của chúng ta trong xã hội.Đây là một phần của xã hội mà chúng ta tương tác có chủ ý hoặc cách khác.Trong lĩnh vực ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc hoạt động của chúng tôi trong xã hội được chỉ định bởi cách các cá nhân khác chấp nhận chúng tôi có bao nhiêu và loại bạn bè chúng tôi có; Có bao nhiêu độc giả, khách hàng tiềm năng, khách hàng, nhà phê bình, những người mong muốn tốt mà chúng ta có và có thể giữ lại...